قابل توجه دانشجویان ساکن مجموعه خوابگاهی صدف

بازگشت به صفحه اصلی

با توجه به شروع اسکان تابستان، سامانه حضور و غیاب خوابگاهی نیز فعال میباشد.
در صورت حضور در خوابگاه در ساعت مقرر اقدام به زدن حضوری نموده و در صورت عدم حضور اقدام به درخواست خروج شبانه در سامانه حضور و غیاب نمایید.