قابل توجه دانشجویان ساکن مجموعه خوابگاهی صدف

بازگشت به صفحه اصلی

راهنمای استفاده از سامانه حضور و غیاب خوابگاهی از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد.

راهنمای استفاده از سامانه حضور و غیاب خوابگاهی‬